Condicions generals de venda

I. INFORMACIÓ GENERAL
La titularitat d’aquest lloc web sota el domini amazoniaflors.com, des d’ara Lloc Web, és de:

Titular:
Domicili:
NIF:

Email:

Sònia Pagès Hernández
carrer del Doctor Murillo 8. CP 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
46.338.595-N
info@amazoniaflors.com

Aquest document, juntament amb altres que aquí es mencionen, regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest Lloc Web i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix, en endavant, Condicions.

A efectes d’aquestes Condicions, s’entén que l’activitat que Amazònia Flors desenvolupa a través del Lloc Web comprèn la venda de productes i serveis de floristeria i complements relacionats.

Amazonia Flors es compromet a no permetre cap transacció que sigui ilegal o que a criteri de les marques de targetes o el banc adquirent tinguin o puguin tenir el potencial d’infligir danys o influir negativament en ells.

Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes:

 • La venda o oferta d’un producte o servei que no sigui plenament conforme amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

A més a més les següents activitats també estan prohibides explícitament:

 • Venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

A més de llegir les presents Condicions, abans d’accedir, navegar i/o utilitzar aquesta pàgina web, l’Usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de. A l’utilitzar aquest lloc web o a el fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través de la mateixa l’Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l’anteriorment esmentat, pel que si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest Lloc Web.

També s’informa que aquestes Condicions podrien ser modificades. L’Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o utilitzi el Lloc Web, ja que seran aplicables aquelles que es troben vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l’Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions, pot posar-se en contacte amb la Titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.

II. L’USUARI
L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d’usuari (en endavant referit, indistintament, individualment com Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.

L’Usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

Fer ús d’aquest lloc web únicament per realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.

No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest Lloc Web.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. la Titular no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. La Titular declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d’Espanya.

L’Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, la compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què les presents Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.

III. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ
Els Usuaris poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia disponibles al Lloc Web, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a: “Vés a caixa”

Tanmateix, l’Usuari haurà d’omplir i/o comprovar la informació que en cada pas se li soliciti durant el procés de compra. Abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.

Seguidament, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació de servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si és el cas, se li informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada.
Un cop el procediment de compra ha conclòs, l’Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a la Titular, utilitzant els espais de contacte del Lloc Web o mitjançant les dades de contacte facilitades més amunt.

L’Usuari reconeix estar a l’corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen a l’producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d’aquest en la seva pàgina del Lloc Web, indicant, de manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent a cada cas: nom, preu, components, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, mode en el qual es duran a terme i/o cost de les prestacions, i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això apliquen, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris d’acord amb la política de privacitat d’aquest lloc web.

IV. DISPONIBILITAT
Totes les comandes de compra rebuts per a través del Lloc Web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula IX d’aquestes Condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats pel que fa al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, es compromet a contactar amb l’Usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això també és aplicable en els casos en què la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

V. PREUS I PAGAMENT
Els preus exhibits en el Lloc Web són els finals, en euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.

Les despeses d’enviament es troben inclosos en els preus finals dels productes tal com es mostren al Lloc Web. Així, realitza els serveis de lliurament i / o enviament a través de:.

En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals a el preu d’un producte o d’un servei de forma automàtica, sinó només aquells que l’Usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.

Una vegada que rebi l’ordre de compra per part de l’Usuari a través del Lloc Web, es farà una pre-autorització a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’Usuari la confirmació d’enviament i / o confirmació de el servei que es presta en forma i, si s’escau, lloc establerts.

En tot cas, al fer clic a “Pagar” l’Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.

VI. LLIURAMENT
En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit territorial següent:

 • Sant Cugat del Vallès – Centre
 • Mira-sol
 • Valldoreix
 • Les Planes
 • La Floresta
 • Polígon Can Sant Joan
 • Cerdanyola
 • Rubí

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat en el Lloc Web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’Usuari.

Si per algun motiu, que li fos imputable, no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’Usuari per informar d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es realitzen en dies laborables.

Si resultés impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l’Usuari, la comanda podria ser retornat al magatzem. No obstant això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l’Usuari o el destinatari de la compra no es trobés en el lloc de lliurament a la franja horària convinguda, Amazònia Flors contactarà de nou amb l’Usuari per tots els mitjans a l’abast a fi efecte de convenir el lliurament en un altre moment.

Si finalment la comanda no ha pogut lliurar-se per causa no imputable a Amazònia Flors, i després de transcorreguts 2 dies, s’entendrà que l’Usuari desitja desistir del contracte i aquest es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, l’Usuari perdrà tots els pagaments efectuats, que no li seran retornats.

Als efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada en el moment en què l’Usuari o un tercer indicat per l’Usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l’adreça de lliurament convinguda.

De conformitat amb el que disposa la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i / o prestació s’entendran localitzades en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

VII. MITJANS TÈCNICS PER CORREGIR ERRORS
Es posa en coneixement de l’Usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error a l’introduir dades necessàries per a processar la sol·licitud de compra en el Lloc Web, pot modificar els mateixos posant-se en contacte amb la Titular a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web i/o utilitzant les dades de contacte facilitades en la clàusula primera (Informació general). Tanmateix, en cas que l’Usuari disposi d’un compte creat al Lloc Web, podrà esmenar aquestes dades en el seu perfil.

En qualsevol cas, l’Usuari, abans de fer clic a “Vés a caixa”, té accés a la cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.

De la mateixa manera, es remet a l’Usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de privadesa per demanar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

VIII. DEVOLUCIONS
En els casos en què l’Usuari adquirís productes través del Lloc Web, l’assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment
L’Usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el Lloc Web i, per tant té dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 24 hores sense necessitat de justificació, en el ben entès que el producte encara no hagi estat entregat.

Per exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari ha de notificar la seva decisió a la Titular. Podrà fer-ho, si és el cas, a través dels espais de contacte habilitats en el Lloc Web.

L’Usuari, sense importar el mitjà que triï per comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra.

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

En cas de desistiment, Amazònia Flors reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard en 48 hores a partir de la data en la qual és informat de la decisió de desistir per part de l’Usuari.

Amazònia Flors reemborsarà a l’Usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va utilitzar aquest per realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’Usuari.

IX. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Excepte disposició legal en sentit contrari, la Titular no acceptarà cap responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • Amazònia Flors no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, problemes del navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.
 • Amazònia Flors no es responsabilitza d’errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet, manca de disponibilitat del Lloc Web per raons de manteniment o altres, que impedeixin disposar de el servei.
  Amazònia Flors posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i lliurament dels productes. No obstant això s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força major.

En general, la Titular no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major. D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. Amazònia Flors posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major

X. COMUNICACIONS PER ESCRIT I NOTIFICACIONS
Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions amb Amazònia Flors siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats al lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que envieu de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i / o comunicar-se amb la Titular a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc Web.

Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, pot contactar i / o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

XI. ACORD COMPLET
Les presents Condicions, i tot document a què es faci referència expressa, constitueixen l’acord íntegre existent entre l’Usuari i en relació amb l’objecte de compravenda i substitueixen qualsevol altre pacte, acord o promesa anterior convinguda verbalment o per escrit per les mateixes parts .

L’Usuari i reconeixen haver consentit la celebració d’un contracte sense haver confiat en cap declaració o promesa feta per l’altra part, llevat allò que figura expressament esmentat en les presents Condicions.

XII. Protecció de dades
La informació o dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a en el curs d’una transacció en el Lloc Web, seran tractades d’acord amb el que estableix la Política de privadesa o de protecció de dades (continguda, si és el cas, en l’Avís Legal i condicions generals d’ús). A l’accedir, navegar i/o utilitzar el Lloc Web l’Usuari consent el tractament d’aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que facilita són veraces.

XIII. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
L’accés, navegació i/o ús d’aquest lloc web i els contractes de compra de productes a través d’aquest es regiran per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia, problema o desacord que sorgeixi o estigui relacionat amb l’accés, navegació i/o ús del Lloc Web, o amb la interpretació i execució d’aquestes Condicions, o amb els contractes de venda entre Amazònia Flors i l’Usuari, serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.

XIV. QUEIXES I RECLAMACIONS
L’usuari pot fer arribar a la Titular les seves queixes, reclamacions o tot altre comentari que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a el principi d’aquestes Condicions (Informació General).

Sant Cugat del Vallès, Juny de 2021

(0)